Antal & Antalová
architekti 

O nás

Riešiteľské subjekty

Ing.arch. Marián Antal - autorizovaný architekt reg. č. 0900 AA

ARCADIA corporation, s.r.o., Dubnica nad Váhom
zodpovedný zástupca:
Ing.arch. Simona Antalová - autorizovaný architekt reg. č. 1324 AA

Architekti Antal, Antalová
Architekti Antal, Antalová

Sme

absolventmi FA SVŠT v Bratislave v odbore urbanizmus a územné plánovanie (1988.1990). Architektonická kancelária v dnešnej podobe funguje od roku 1993. Naša tvorba je založená na dôkladnom poznaní prostredia, kde má stavba, súbor stavieb, či interiér vzniknúť. Urbanistické myslenie sa odráža v návrhoch, ktoré nie sú vytrhnuté z reality prostredia, ale zohľadňujú už založené vzťahy.

Navrhujeme

stavby, obytné súbory, urbanistické zóny a areály, špecifické interiéry. Špecializujeme sa na prípravu urbanisticko-architektonických zámerov a riešení, ktoré vieme doviesť až do realizácie vypracovaním komplexnej projektovej dokumentácie, alebo sú naše návrhy podkladom pre iné projekčné firmy pri zachovaní našich autorských práv.

Team

architektov a urbanistov dopĺňajú podľa povahy a rozsahu zákazky stavební inžinieri príslušnej autorizácie (elektro, zdravotná technika, požiarna ochrana, doprava, rozpočty atd.). Relatívne široká báza spolupracovníkov je zárukou časového zvládania zadaných úloh a garanciou dohodnutých termínov. Projekty vedieme a koordinujeme. Súčasťou komplexných služieb kancelárie je spolupráca s dodávateľmi stavby a výkon autorského dozoru počas realizácie diela.

Projekty

pre klienta zabezpečíme komplexne, alebo podľa dohody vypracujeme iba vybraté stupne projektovej dokumentácie. Projekty spracúvame digitálne, súčasťou návrhov sú priestorové vizualizácie.

Komunikujeme

s klientmi, overujeme si informácie k projektom na príslušných úradoch a správcoch sietí, netvoríme od stola, ale spoznaním „miesta činu“, rozumieme urbanistickým informáciám o území, reguláciach a obmedzeniach a vieme s nimi pracovať.

Komplex

služieb, ktorý zabezpečujeme pre jednotlivé oblasti tvorby:

 • Urbanizmus – urbanistická štúdia (UŠ), územný plán mesta/obce (UPN M) aich zón (UPN Z)
 • Architektúra – dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) projekt stavebné povolenie (PSP) aj realizačný projekt (RP), projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • Interiér – interiérová štúdia a projekt

Autorský

dozor zabezpečujeme pri všetkých návrhoch, ako občasný dohľad autorov nad vykonávaním diela a zabezpečením súladu návrhu s realizovanou stavbou.

Inžiniering

teda vybavenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov technického vybavenia územia zabezpečíme v prípade záujmu klienta pre potreby príslušných povolení.

Klienti

obstarávateľmi územných plánov sú zo zákona mestá a obce, tí sú preto objednávateľmi týchto dokumentácií, urbanistickú štúdiu si môže objednať aj fyzická či právnická osoba, ktorá potrebuje svoj zámer v území prezentovať. Projekty stavieb zhotovujeme zväčša pre individuálnych stavebníkov (občania a firmy).

Architekti Antal, Antalová
Architekti Antal, Antalová
Architekti Antal, Antalová

Súťaže

Aktívna účasť na anonymných a vyzvaných súťažiach.

Z anonymných súťaží :

 • najviac si považujeme ocenenie vo verejnej anonymnej urbanisticko – architektonickej súťaži Centrum tatranskej Lomnice vypísanej v roku 1991, kde sme ako čerství absolventi získali v konkurencii skúsených urbanistov - 2. zvýšenú cenu. Súčasťou návrhu bol 3D model celej Tatranskej Lomnice.
 • Verejná architektonicko-výtvarná súťaž, Memoriál obetiam leteckej katastrofy
 • Medzinárodná súťaž SENIOR RESIDENCE
 • Obnova vojenského cintorína z 1. sv. vojny v B. Bystrici – Majeri
 • od roku 2007 prihlasuje naša kancelária svoje realizované stavby do súťaže o Cenu Slovenskej komory architektov CE•ZA•AR. Diela v kategóriách – Interiér, exteriér, občianskej stavby a rekonštrukcie

Publikácie

Naša publikačná činnosť nie je zameraná na propagáciu vlastných diel, ale prioritne na popularizáciu architektúry, vysvetľovanie princípov územného plánovania a regulačných opatrení, ktoré územné plánovanie v sebe obsahuje, aktívne sa podieľame na ochrane diela sorely ako štýlu a urbanistického konceptu – a formou článkov sa snažíme vysvetliť jej zmysel laickej verejnosti. Noviny a časopis, kde boli zverejnené odborné články, úvahy a fotografie k tejto téme.

 • ASB – o nadčasovej architektúre
 • Novodubnické zvesti – séria článkov o uplatňovaní územného plánu mesta a ochrane krohovj architektúry
 • Dubnické noviny - inventarizácia hodnotnej architektúry mesta, história stavieb

Projekty
Copyright © 2017 - web vytvorilo: LL studio - www.llstudio.sk

profil<h3>Sme</h3><p>absolventmi FA SVŠT v Bratislave v odbore urbanizmus a územné plánovanie (1988.1990).  Architektonická kancelária v dnešnej podobe funguje od roku 1993. Naša tvorba je založená na dôkladnom poznaní prostredia, kde má stavba, súbor stavieb, či interiér vzniknúť. Urbanistické myslenie sa odráža v návrhoch, ktoré nie sú vytrhnuté z reality prostredia, ale zohľadňujú už založené vzťahy.</p><h3>Navrhujeme</h3><p>stavby, obytné súbory, urbanistické zóny a areály, špecifické interiéry. Špecializujeme sa na prípravu urbanisticko-architektonických zámerov a riešení, ktoré vieme doviesť až do realizácie vypracovaním komplexnej projektovej dokumentácie, alebo sú naše návrhy podkladom pre iné projekčné firmy pri zachovaní našich autorských práv.</p><h3>Team</h3><p>architektov a urbanistov dopĺňajú podľa povahy a rozsahu zákazky stavební inžinieri príslušnej autorizácie (elektro, zdravotná technika, požiarna ochrana, doprava, rozpočty atd.). Relatívne široká báza spolupracovníkov je zárukou časového zvládania zadaných úloh a garanciou dohodnutých termínov. Projekty vedieme a koordinujeme. Súčasťou komplexných služieb kancelárie je spolupráca s dodávateľmi stavby a výkon autorského dozoru počas realizácie diela.</p><h3>Projekty</h3><p>pre klienta zabezpečíme komplexne, alebo podľa dohody vypracujeme iba vybraté stupne projektovej dokumentácie. Projekty spracúvame digitálne, súčasťou návrhov sú  priestorové vizualizácie.</p><h3>Komunikujeme</h3><p>s klientmi, overujeme si informácie k projektom na príslušných úradoch a správcoch sietí, netvoríme od stola, ale spoznaním „miesta činu“, rozumieme urbanistickým informáciám o území, reguláciach a obmedzeniach a vieme s nimi pracovať.</p><h3>Komplex</h3><p>služieb, ktorý zabezpečujeme pre jednotlivé oblasti tvorby:</p><ul><li>Urbanizmus – urbanistická štúdia (UŠ), územný plán mesta/obce (UPN M) a ich zón (UPN Z)</li><li>Architektúra – dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) projekt stavebné povolenie (PSP) aj realizačný projekt (RP), projekt skutočného vyhotovenia stavby</li><li>Interiér – interiérová štúdia a projekt</li></ul><h3>Autorský</h3><p>dozor zabezpečujeme pri všetkých návrhoch, ako občasný dohľad autorov nad vykonávaním diela a zabezpečením súladu návrhu s realizovanou stavbou.</p><h3>Inžiniering</h3><p>teda vybavenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov technického vybavenia územia zabezpečíme  v prípade záujmu klienta pre potreby príslušných povolení.</p><h3>Klienti</h3><p>obstarávateľmi územných plánov sú zo zákona mestá a obce, tí sú preto objednávateľmi týchto dokumentácií, urbanistickú štúdiu si môže objednať aj fyzická či právnická osoba, ktorá potrebuje svoj zámer v území prezentovať. Projekty stavieb zhotovujeme zväčša pre individuálnych stavebníkov (občania a firmy).</p>kancelaria<h3>Riešiteľské subjekty</h3><p><strong>Ing.arch. Marián Antal</strong> - autorizovaný architekt reg. č. 0900 AA</p><p><strong>ARCADIA corporation, s.r.o., Dubnica nad Váhom</strong><br>zodpovedný zástupca:<br><strong>Ing.arch. Simona Antalová</strong> - autorizovaný architekt reg. č. 1324 AA</p>sutaze<h3>Súťaže</h3><p>Aktívna účasť na anonymných a vyzvaných súťažiach.</p><p>Z anonymných súťaží :</p><ul><li>najviac si považujeme ocenenie vo verejnej anonymnej urbanisticko – architektonickej súťaži Centrum tatranskej Lomnice vypísanej v roku 1991, kde sme ako čerství absolventi získali v konkurencii skúsených urbanistov  - 2. zvýšenú cenu. Súčasťou návrhu bol 3D model celej Tatranskej Lomnice.</li><li>Verejná architektonicko-výtvarná súťaž, Memoriál obetiam leteckej katastrofy</li><li>Medzinárodná súťaž SENIOR RESIDENCE</li><li><span style="COLOR: ;">Obnova vojenského cintorína z 1. sv. vojny v B. Bystrici – Majeri</span></li><li>od roku 2007 prihlasuje naša kancelária svoje realizované stavby do súťaže o Cenu Slovenskej komory architektov CE•ZA•AR. Diela v kategóriách – Interiér, exteriér, občianskej stavby a rekonštrukcie</li></ul>publikacie<h3>Publikácie</h3><p>Naša publikačná činnosť nie je zameraná na propagáciu vlastných diel, ale prioritne na popularizáciu architektúry, vysvetľovanie princípov územného plánovania a regulačných opatrení, ktoré územné plánovanie v sebe obsahuje, aktívne sa podieľame na ochrane diela sorely ako štýlu a urbanistického konceptu – a formou článkov sa snažíme vysvetliť jej zmysel laickej verejnosti. Noviny a časopis, kde boli zverejnené odborné články, úvahy a fotografie k tejto téme.</p><ul><li>ASB – o nadčasovej architektúre</li><li>Novodubnické zvesti – séria článkov o uplatňovaní územného plánu mesta a ochrane krohovj architektúry</li><li>Dubnické noviny - inventarizácia hodnotnej architektúry mesta, história stavieb</li></ul>kontakt<p><strong>Ing. arch. Marián Antal, Bratislavská 36, Dubnica nad Váhom, 018 41</strong></p><p><strong>sídlo:</strong> Centrum II 88, Dubnica nad Váhom, 018 41<br>reg. č. 0900 AA, DIČ 1022028678<br><strong>e.mail:  </strong><a href="mailto:atelier@antal.sk">atelier@antal.sk</a></p><p><strong>ARCADIA corporation, s.r.o., C II 88, Dubnica nad Váhom, 018 41</strong></p><p>Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okres. súdu Trenčín,<br>oddiel: Sro, vložka číslo 2173/R<br><strong>IČO 31 575 455, DIČ 2020436319, IČ DPH SK 2020436319</strong><br><strong>email:  </strong><a href="mailto:arcadia@antal.sk">arcadia@antal.sk</a></p>upn-nova-dubnicaÚPN mesta Nová Dubnica<p>Po dvojročnom procese obstarávania bol v decembri 2012 schválený Územný plán mesta Nová Dubnica.</p><p>Celý dokument je zverejnený na stránke mesta Nová Dubnica <a href="http://www.novadubnica.eu/strategicke-dokumenty/uzemny-plan-mesta/">http://www.novadubnica.eu/strategicke-dokumenty/uzemny-plan-mesta/</a></p>20120nosidlanonenone000upn-mesta-dudinceÚPN mesta Dudince<p>ÚPN mesta zahŕňa riešenie katastra mesta Dudince so špecifickým zameraním na kúpeľníctvo  a miestnej časti Merovce - pôvodnej poľnohospodárskej dediny. Podkladom spracovania ÚPN bola Urbanistická štúdia spracovaná naším ateliérom v roku 1996. Tvorba ÚPN bola ovplyvnená zmenami v územnosprávnym členení, s tým súvisiacimi zmenami v štátnej správe a samospráve, ovplyvnená zmenami zákonov a tiež zmenami požiadaviek zo strany obstarávateľa, keďže sa zabezpečovala na prelome volebných období. Návrh ÚPN bol schválený v roku 2003.</p>2003Dudince0nosidlanonenone000revitalizacia-obytny-subor-nad-brehomRevitalizácia obytného súboru Nad brehom<p>Cieľom UŠ je nájsť spôsob fungovania sídliska z päťdesiatych rokov v podmienkach 21. storočia, najmä riešenie všetkých druhov dopravy a ich segregácia, dotvorenie hmoto-priestorovej štruktúry verejných miest (Námestie A. Dubčeka), revitalizácia obytných vnútroblokov a návrh ostatných humanizačných nástrojov.</p>2015Dubnica nad Váhom2noyesnoobytne-zonynonenone10001upn-zona-dlhe-dielyÚPN zóny Dlhé Diely, Nová Dubnica<p>Aktuálne je schválený Územný plán zóny Dlhé diely v Novej Dubnici. Zóna ponúka možnosti bývania v cca 90  rodinných domoch a 8 bytových domoch.  Zónu sme spracovali až do detailov – vrátane modelových štúdií rodinných domov pre jednotlivé regulované priestory, ako pomôcku  pre stavebníkov. Ako tvorcovia UPN ovládame navrhnutú reguláciu a vieme preto vypracovať projekty kvalitne a  promptne.</p>2013Nová Dubnica - Dlhé Diely10yesyesnoobytne-zonynonenone900010203040506070809obytna-zona-zablatieObytná zóna Záblatie<p>Urbanistická štúdia spodrobňuje ÚPN mesta na úrovni zóny. Rieši rozvoj prevažne bývania a na mestských pozemkoch a lokalizuje tréningové futbalové ihrisko a klub kynológov na okraji. V rámci toho je navrhnutá dopravná kostra zóny a preverili sa možnosti rozvoj všetkých sietí technickej infraštruktúry.<a href="http://antal.sk/images/projekty/obytna-zona-zablatie/69d9e4a07318b2eb360f0f493cdde4cf.jpg" rel="lytebox.sig0" title=""><br></a></p>2009Trenčín0noobytne-zonynonenone2000102revitalizacia-centrumI-centrumIIRevitalizácia sídliska Centrum I. a Centrum II.<p>V rámci problematiky humanizácie sídlisk bola spracovaná štúdia na Centrum I. a následne Centrum II. Jedná sa o najstaršie panelákové sídliská v Dubnici nad Váhom, priamo naviazané na CMZ. Okrem vyriešenia dopravných a prevádzkových väzieb, sa definovali "srdce" sídliska a vytvorili sa jasné vzťahy na mesto, doplnila sieť cyklotrás a plôch pre šport a relax v integrovaných stavbách parkovacích domov.</p>2009Dubnica nad Váhom0noobytne-zonynonenone70001020304050607upn-stanovinyÚPN zóny Stanoviny<p>Mesto Trenčianske Teplice obstarávalo územný plán zóny aby mohlo dôjsť k premene súčasnej záhradkárskej osady na obytnú zónu s vysokým štandardom na kvalitu bývania.</p>20081nononoobytne-zonynonenone10001humanizacia-podhajomHumanizácia sídliska Pod Hájom<p>Motto: Revitalizácia sídliska je kontinuálny proces, ktorého cieľom je koncepčná premena sídliska v príjemné a účelné usporiadanie, ekologické a bezpečné miesto pre život obyvateľov s čo najväčším rozsahom potrebných funkcií.</p><p>Panelové sídlisko s rozlohou takmer 35 ha je najnovším a zároveň najproblematickejším sídliskom mesta, výrazne monofunkčné, bez vybavenosti so živelnou výsadbou zelene, s minimom priestorov pre zotavenie, športy a hry detí. Štúdia rieši urbanistické väzby na mesto i vnútorné v rámci sídliska, vytára nové priestory pre relax a revitalizuje existujúce, hľadá formy humanizácie s minimálnymi nákladmi a najmä rieši takmer neriešiteľný problém - cca 1000 chýbajúcich parkovacích miest.</p>2008Dubnica nad Váhom0noobytne-zonynonenone40001020304obytny-subor-evpuObytný súbor EVPÚ<p>Kľúčový územno-plánovací podklad zhodnotil možnosti rozvoja nového obytného súboru v priamom dotyku s Krohovou štruktúrou. Urbanistická štúdia bola podkladom pre aktualizáciu územného plánu a ideovým podkladom pre nižšie projektové stupne. Zabezpečila nielen koncepčný rozvoj samotného súboru s diferencovanou dopravou, ale aj prognózu rozvoja mesta východným smerom.</p>2008Nová Dubnica0noobytne-zonynonenone5000102030405obytny-subor-platoObytný súbor Plató<p>Koncept nového obytného súboru overil únosnosť novej výstavby v existujúcom sídlisku z pohľadu hmotovo-priestorového, dopravného i kompozičného. Zámer vytvoril predpoklady pre riešenie parkovania širokého okolia, v 2 úrovniach podstaveného plató využívajúceho terénny zlom sa vytvorilo až 350 parkovacích miest. Polyfunkčný charakter súboru zabezpečí v mopnofunkčnom území nové možnosti rozvoja občianskej vybavenosti.</p>2008Dubnica nad Váhom0noobytne-zonynonenone70001020304050607zona-cerencoveZóna IBV Čerencové<p>Tlak na nové plochy pre indviduálne bývanie akceleroval potrebu obce obstarať územnoplánovací podklad, nástroj na vyvolanie zmien a doplnkov územného plánu obce. Urbanistická štúdia s návrhom funkčnej a priestorovej regulácie určuje plochy na zastavanie rodinnými domami, charakter zástavby, dopravné koridory a plochy pre zeleň. Štúdiu využíva obec aj na informovanie vlastníkov a potenciálnych žiadateľov o výstavbu v tomto území.</p>2008Beluša0noobytne-zonynonenone10001urbanisticka-studia-hajeUrbanistická štúdia obytnej zóny Háje<p>Hlavné priestorové rozčlenenie obytnej  zóny  Háje na kvadranty bolo navrhnuté v urbanistickej štúdii spracovanej v ateliéri Arch.eko, Banská Bystrica v roku 1997. Regulácia rozvoja, tvorba podkladov pre územné rozhodovanie je upravená v 3 následných urbanistických a zastavovacích štúdiách pre kvadrant I. a III., kvadrant II.- 1.etapa ( bytové domy), kvadrant II. 2. etapa. Štúdie riešia hmotovo-priestorové usporiadanie najmä štruktúry rodinných domov, ale tiež bytových a občianskej vybavenosti vo väzbe na centrálnu mestskú zónu mesta Dubnica n/V (kresťanské centrum, obchodné priestory). UŠ vymedzujú limity a podmienky zastavania, stanovujú reguláciu plošného a výškového rozvoja obytnej zóny, vo väzbe na optimálnu dopravno-prevádzkovú kostru zóny.</p>2001, 2003, 2004Dubnica nad Váhom0noobytne-zonynonenone130001020304050607080910111213revitalizacia-namestie-msRevitalizácia časti námestia MS<p>Plocha je súčasťou Námestia Matice Slovenskej. Súčasný rozvoj neguje význam tejto plochy a stavia ho do od neatraktívnej polohy zásobovania vznikajúceho obchodného centra. Oddialenie verejnej pešej plochy so sochou a jeho izolácia bola nutná, ak sa má naplniť ambícia stať sa námestíčkom, a zachovať genius loci v pôvodnej nízkopodlažnej hmotovo-priestorovej štruktúre.</p>2015Námestie Matice Slovenskej, Dubnica nad Váhom0nocentralne-mestske-zonynonenone10001rekonstrukcia-mierove-namestieRekonštrukcia Mierového námestia<p>Mierové námestie bolo rekonštruované z eurofondov, podkladom pre projekt  bola naša urbanistická - architektonická štúdia, ktorá riešila dopravné vzťahy, nové prvky na námestí tak ,aby sa námestie stalo atraktívnejšie, ale nenarušilo pôvodnú autorskú koncepciu a štýl, v ktorom je námestie a okolité objekty postavené – sorelu.</p>2009Nová Dubnica11yesnonocentralne-mestske-zonynonenone14000102030405060708091011121314revitalizacia-zony-apcRevitalizácia zóny APC v centrálnej mestskej zóne<p>Návrh predstavuje celkovú revitalizáciu funkčne aj priestorovo roztrieštenej zóny na nástupe do centra mesta. Rekonštrukciou a dostavbou objektovej sústavy, reorganizáciu systému dopravy a zásobovania a najmä doplnením poddimenzovanej statickej dopravy vznikla zóna s vysokým mestotvorným potenciálom. Kompozícia stavieb zároveň podporuje širšie mestské väzby, vytvára zaujímavé priehľady a priestor pre nové dominanty.</p>2008Považská Bystrica0nocentralne-mestske-zonynonenone5000102030405ochrana-krohovej-strukturyUrbanistická štúdia CMZ Nová Dubnica – Krohova štruktúra<p>Urbanistická štúdia je zameraná na revitalizáciu obytného súboru z autorského ateliéru Jiřího Krohu /reorganizácia dopravy, statická doprava, využiteľnosť vnútroblokov a zelene, využiteľnosť plochy námestia a pod./. Cieľom je ochrana Krohovej štruktúry ako urbanistického súboru ako aj ochrany architektonického riešenia jednotlivých stavieb, ktoré dotvára komplexnosť celého súboru. Súčasťou urbanistickej štúdie je dokument "Zásady ochrany Krohovej štruktúry", ktorý po schválení v Mestskom zastupiteľstve formou VZN bude slúžiť ako podklad pre rozhodovanie (k ohláseniu stavebnému úradu, stavebné povolenie atď.).</p>20110nocentralne-mestske-zonynonenone2000102urbanisticka-studia-namestie-matice-slovenskejUrbanistická štúdia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom<p>Návrh hmotovo-priestorového usporiadania, regulácie rozvoja nových hmotových aj funkčných štruktúr, dopravného riešenia, organizácie prevádzky námestia. Platný dokument v územnom rozhodovaní a územno-plánovacom rozvoji mesta od roku 1995. Dielčie zmeny požiadaviek mesta (výškové zónovanie, spodrobnenie riešenia hromadnej statickej dopravy pod úrovňou terénu) riešia 2 aktualizácie, ostatná v roku 2004.</p>1995, 2002, 2004Dubnica nad Váhom0nocentralne-mestske-zonynonenone2000102panska-nivaPanská Niva<p>Štúdiu rozvoj územia si objednal súkromný investor, ktorý vlastní väčšiu časť pozemkov. Cieľom bolo predstaviť komplexný pohľad na územie kde okrem výrobných areálov sme naznačili rozvoj iných funkcií – občianskeho vybavenia mestského a regionálneho významu a návrh prímestského športovo- rekreačného areálu. Materiál mal vyvolať diskusiu, čo s týmto v ÚPN mesta neriešeným tzv „ bielym“ územím, a bol prijatý ako koncept pre spravovanie nového ÚPN mesta Dubnica nad Váhom.</p><p> </p>2012Dubnica nad Váhom0nopriemyselne-zonynonenone000termonovaVýrobný areál Termonova<p>Objednávateľ – spoločnosť Termonova má záujem v uvedenej lokalite rozvíjať súčasnú činnosť výroby tepla z drevnej štiepky, efektívne využívať zdroje pri výrobe, orientovať sa v odbore energetiky a v výhľadovo aj vyrábať elektrickú energiu z týchto zdrojov v čase poklesu odberu tepla. Firma má záujem o komplexný rozvoj vrátane obslužných a administratívach a iných doplnkových funkcií.</p><p>Urbanistická štúdia slúžila  ako podklad pre prípravu nového ÚPN mesta. UŠ je ideovým východiskom aj  pre ďalšie projektové stupne.</p>2010Nová Dubnica0nopriemyselne-zonynonenone5000102030405priemyselny-park-hliny2Priemyselný park Hliny II.<p>V území je navrhnutý rozvoj občianskej vybavenosti formou super/hypermarketov spotrebného tovaru s väčšími nárokmi na objemy a prevádzku (frekvencia a povaha zásobovania a statická doprava zákazníkov). Tieto služby je možné doplniť o služby kultúry (kiná, viacúčelová sála a pod.). Návrh vytvára územný potenciál na plochách cca 17.500 m2 pre rozvoj tohto typu OV.</p><p>V území je predpoklad pre rozvoj plôch zotavenia a športu formou krytých hál o celkovej disponibilnej rozlohe až 12.000 m2, aj exteriérových športových dráh, plôch a pod. (maximálna plocha pre ich rozvoj je cca 20.000 m2).</p>2008Nová Dubnica0nopriemyselne-zonynonenone300010203priemyselny-park-hliny1Priemyselný park Hliny<p>Objednávateľom urbanistickej štúdie Zóna pre malé a stredné podnikanie Hliny - Nová Dubnica je mesto Nová Dubnica. Mesto má záujem v uvedenej lokalite rozvíjať obchodné, administratívne, skladové a montážne aktivity. Štúdia navrhla priestorové a prevádzkové riešenie, charakter funkčných plôch, dopravnú a technickú infraštruktúru, podmienky pre nižšie stupne projektovej dokumentácie.</p>2007Nová Dubnica0nopriemyselne-zonynonenone300010203urbanisticka-studia-areal-firmyUrbanistická štúdia - areál firmy, regulácia rozvoja<p>Nevyhnutným predpokladom pre vznik novej stavby v predzávodnom areáli ZTS bola zmena územného plánu mesta - jej funkčnej plochy - parkovej zelene. Urbanistická štúdia overila možnosť jej preklasifikácie tak, že navrhla prísnu reguláciu novej zástavby, tak aby pôvodná funkčná zložka ostala zachovaná aspoň na 60% pôvodnej plochy. Výrazným limitom biol trojuholníkový pozemok, regulácia podnietila vznik zaujímavej architektúry v inak šedom priemere stavieb závodu.</p>2007Dubnica nad Váhom0nopriemyselne-zonynonenone70001020304050607urbanistiske-studie-zonUrbanistické štúdie predvýrobných zón<p>UŠ sú podkladom pre aktualizáciu ÚPN mesta a tiež pre územné rozhodovanie. V zónach okolo štátnej cesty v Dubnici nad Váhom na vstupe do mesta od Žiliny pôvodne určenej na rozvoj izolačnej zelene sa umožňuje rozvoj občianskej vybavenosti zameranej na služby a servis priemyslu i obyvateľom mesta. Lokality využívajú ideálnu polohu na okraji sídla, na rozhraní medzi centrom a priemysleným areálom ZTS a priamu väzbu na dopravné napojenie nadmestského významu. UŠ regulujú funkčné naplnenie jednotlivých stavebných hmôt a reguláciu ich priestorového rozvoja.</p>2001, 2005Dubnica nad Váhom0nopriemyselne-zonynonenone40001020304urbanisticka-studia-cintorinNový cintorín<ul><li>urbanistická štúdia 1997</li><li>kompletná PD cintorína</li><li>aktualizácia UŠ 2015</li></ul><p>Urbanisticko-architektonická štúdia rozšírenia cintorína rieši nové priestorové a organizačné usporiadanie rôznych foriem pochovávania, od klasických až po menej rozšírené v tomto regióne, zároveň spolu so striedaním foriem sa mení aj krajinársky charakter cintorína od prísnej kompozície zelene po rozvoľnenú kompozíciu urnového hája. V zmysle schválenej UAŠ sa spracovala v spolupráci s ateliérom Arrea Trenčín kompletná projektová dokumentácia až po realizačný projekt.</p><p>V súčasnosti sa realizuje 1. etapa projektu. V roku 2015 bola koncepcia z roku 1997 aktualizovaná podľa súčasných potrieb.</p>1997, 2001, 2015Dubnica nad Váhom1yesyesnokrajinotvorbanonenone17000102030405060708091011121314151617park-dubnicaPark pri Dubnickom potoku<p>Riešené územie tvorí plochy parkovej zelene okolo Dubnického potoka v úseku od torza existujúceho parčíka na Námestí Matice Slovenskej po okraj športového areálu Dutaf centrum.</p><p>Kostrou územia je Dubnický potok. Územie s prevahou prírodných prvkov má značne krajinársky charakter, no vzhľadom na to, že leží v centre mesta, jeho súčasťou sú i mestotvorné prvky parkového charakteru.</p><p>navrhovali sa 3 viacmenej samostatné lokality:</p><ul><li>A  Priestranstvo s mariánskou sochou</li><li>B  Priestranstvo s kaviarňou,  terasou a športovými aktivitami pre menšie deti</li><li>C  Priestranstvo s  vodnou plochou</li></ul>Dubnica nad Váhom0nokrajinotvorbanonenone600010203040506drobna-krajinna-architekturaDrobná krajinná architektúra0nokrajinotvorbanonenone600010203040506rodinny-dom-nova-dubnicaRodinný dom<p>Návrh novostavby RD pre mladú rodinu v novovznikajúcej zóne rodinných a bytových domov Dlhé Diely v Novej Dubnici. Pri zachovaní požadovaných regulatívov vyplývajúcich z ÚPN zóny vznikol moderný dom so sedlovou strechou, čo v dnešnom „bungalov“ - ošiali je návratom k časom overenej slovenskej klasike v novodobom šate.</p>2014Nová Dubnica0nononestavby-pre-byvanienone2000102radova-zastavba-hajeRadová zástavba, Háje - I. kvadrant, Háje - II. kvadrant<p>I. kvadrant</p><p>Ucelená zástavba 5 rodinných domov. RD ustupuju podľa tvaru elipsovitého ukončenia ulice. Rodinné domy sú jednogeneračné, dvojpodlažné. Pôdorysné riešenie domov je špecifikcé nielen s ohľadom na netypickú šírku parciel radových domov 15 m, ale aj pre nepriaznivú orientáciu celej štruktúry voči svetovým stranám.</p><p>II. kvadrant</p><p>Ucelená zástavba 6 rodinných domov na protiľahlej strane elipsovitej ulice. Rodinné domy sú jednogeneračné, dvojpodlažné. Celkový výzor domov oboch ucelených štruktúr je príbuzný, avšak vnútorné riešenie samotných rodiných domov je pre rôznu orientáciu na pozemku a rozdielnosť tvaru parciel odlišné.</p>2006Dubnica nad Váho0nononestavby-pre-byvanienone80001020304050607083bytovy-dom3 bytový dom s garážami<p>Trojpodlažný bytový dom na rozhraní zástavby RD a malometrážnymi bytovými domami. Tvorí prirodzený funkčný i hmotový prechod k intímnejším formám bývania. Na každom podlaží je samostatný 3-izbový byt o výmere cca 85 m2, ku každému bytu prislúchajú pred domom 2 státia ( v garáži alebo pod prístreškom).</p>2004Dubnica nad Váhom0nononestavby-pre-byvanienone2000102rodinne-domyRealizované rodinné domy<p>V našom portfóliu sa nachádzajú najmä nadštandardné rodinné domy súkromných klientov. Nadšandardnosť spočíva nielen v pôdorysnej veľkosti domov, ale hlavne v použitých konštrukciách a materiáloch a v domovom vybavení (relaxačné miestnosti, bazén a pod.) Domy sa nachádzajú v ucelených zástavbách RD, návrhy zohľadnili platné regulačné zásady a obmedzenia (podlažnosť, tvar a sklon strechy, poloha hrebeňa a pod.)</p>1999-2004Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica0nononestavby-pre-byvanienone70001020304050607nadstavba-trencinNadstavba bytového domu, Trenčín0nononestavby-pre-byvanienone40001020304d-centrum"D" centrum<p>Polyfunkčná stavba je súčasťou areálu APC. 2 podzemné podlažia slúžia pre parkovanie, 2 nadzemné podlažia pre hypermarket a butikový predaj s diagonálnou pasážou, na "zelenej" streche stavby je squash a fitnes centrum. Projekt je vo fáze územného rozhodnutia.</p>2009Považská Bystrica0nononeobcianske-stavbynone70001020304050607polyfunkcny-dom-hajePolyfunkčný dom Háje<p>Polyfunkčná stavba sa nachádza na rozhraní rôzných území - bývanie v rodinných domoch a bývanie v 8 podlažných panelových domoch. Stavba je jediným objektom s občianským vybavením v okolí. V prízemí je supermarket a menšie predajne, na ostatných podlažiach sú nájomné byty a administratíva. Projekt je vo fáze územného rozhodnutia.</p>2009Dubnica nad Váhom0nononeobcianske-stavbynone300010203polyfunkcny-dom-apcPolyfunkčný dom "C" v zóne APC<p>Polyfunkčná budova je jednou z 3 v areáli APC . 4 – podlažná budova má priestory pre ambulancie a odbytový priestor v prízemí, vo vrchných dvoch poschodiach sú prenajímateľné apartmány rôznej veľkosti.</p>2008Považská Bystrica0nononeobcianske-stavbynone2000102budova-sporitelnaPolyfunkčná budova - Slovenská sporiteľňa<p>Štvorpodlažná budova je postavená na tretine parcely, hlavnou fasádou orientovaná do budúceho námestia. V prízemí a 1.p.n. sú bankové priestory, na vrchných dvoch podlažiach 2-4-izbové byty. Objekt po zmene stavby pred dokončením sa dnes realizuje s plochou strechou.</p>2006Dubnica nad Váhom100yesnonononeobcianske-stavbynone5000102030405polyfunkcna-budovaPolyfunkčná budova<p>Dvojpodlažná stavba so zakrytým átriom a „zelenou“ strechou sa nachádza v dotyku centrálnej mestskej zóny s pôvodnou KBV, na ploche pôvodne určenej pre rozvoj občianskej vybavenosti sídliska. V prízemí je komplex obchodných, obslužných a stravovacích prevádzok, na poschodí je 17 jeden- až trojizbových nájomných bytov, v krídle smerom k CMZ sú na poschodí administratívne priestory firiem.</p>2006Dubnica nad Váhom0nononeobcianske-stavbynone5000102030405rk-kostolR-K kostol – kompletizácia saleziánskeho centra<p>Stavba kostola hmotovo i funkčne ukončuje desaťročie rozostavané saleziánske centrum. Zhromažďovací priestor osemuholníkového pôdorysu spolu s veľkorysým chórom pojme viac ako 650 ľudí. kostol je s pôvodnou časťou (fara a oratórium) prepojený hmotovo aj prevádzkovo 17 m vysokou vežou. V rámci finalizácie priestoru centra, ktoré je nielen funkčnou ale aj hmotovou dominantou IBV mesta, je doriešené námestie pred kostolom a športoviská v zadnej časti centra.</p>2005Nová Dubnica0nononeobcianske-stavbynone600010203040506obchodne-centrumObchodné multifunkčné centrum<p>3-podlažná stavba osadená priamo na námestí. Ústrednou valcovou transparentnou hmotou s obchodnými galériami je otočená do voľného pešieho priestranstva. Vnútorná prevádzka centra je riadená podľa diagonálnej obchodnej pasáže začínajúcej v galérií a ústiacej na konci kvadratickej časti stavby vo väzbe na komunikačný systém námestia. Fasáda tejto časti je orientovaná k existujúcej 3-podlažnej stavbe, čim sa formuje nová pešia ulica.</p>2004Dubnica nad Váhom0nononeobcianske-stavbynone2000102pristavba-podchodyPrístavba k peším podchodom<p>Jednopodlažná transparentná stavba v priestore medzi nadkrytiami do peších podchodov. Nové predajné miesto oživuje priestor v centre mesta.</p>2003Dubnica nad Váhom0nononeobcianske-stavbynone5000102030405rk-kostol2R-K kostol<p>Kostol pre cca 100 ľudí v malej dedinke na Honte je jednopodlažný s chorom a vežou so zvonicou. Zvolené konštrukčné riešenie umožnilo investorovi realizovať stavbu čiastočne svojpomocne. Návrh vzišiel zo súťaže návrhov ako víťazný. Realizácia trvala viac ako 10 rokov a v apríli 2013 bol posvätený biskupom Mariánom Chovancom.</p>2002, Vysvätený 2013Terany0nononeobcianske-stavbynone2000102tribuna-stadionTribúna na futbalovom štadióne<p>Trojpodlažná stavba s primárnou funkciou hľadiska je doplnená o reprezentačné, relaxačné, obslužné a administratívne priestory vo svojich útrobách. Zatiaľ je zrealizovaná a funkčná časť hľadiska pre cca 2000 divákov.</p>1998Dubnica nad Váhom3yesnonononeobcianske-stavbynone300010203zus-rekonstrukciaZUŠ - obnova stavby školy v štýle SORELA<p>pri obnove školy sme participovali na obnovy fasády – pri návrhu farebného riešenia sme sa inšpirovali  aj dochovanými škicami  Krohovho ateliéru.</p>20136yesnonononerekonstrukcia-obnova-staviebnone40001020304dom-kultury-rekonstrukciaRekonštrukcia sály Mestského domu kultúry<p>Pôvodná stavba v štýle sorela je 40 rokov bez zásadnej rekonštrukcie. Mesto v tomto roku pristúpilo k jej postupnej obnove. V prvej etape sa rekonštruujú veľká sála s povraziskom. Termín dokončenia je december 2009.</p><p>V druhej etape je naplánovaná rekonštrukcia ďalších častí MsDK - Prezentačná sála bude slúžiť pre zasadnutia Mestského zástupiteľstva a rôzne multimediálne prezentácie, tanečná sála pre nácviky ľudových súborov Vršatec a Mladosť. Súčasťou revitalizácie je celková premena domu kultúry s cieľom navrátiť doň práve aktivity späté s výchovou, vzdelávaním v oblasti kultúry a umenia.</p>2009Dubnica nad Váhom7yesnonononerekonstrukcia-obnova-staviebnone190001020304050607080910111213141516171819poliklinikaPoliklinika<p>Stavba polikliniky je koncipovaná na princípe jasného vymedzenia funkcií - ambulancie polikliniky v dvojpodlažnej časti a lekáreň v jednopodlažnej. Obe časti stavbz sú spojené v spoločný celok komunikačným traktom - kde sú halz, schodisko, výťah a átriá, slúžiace na priame oslnenie a vetranie. Výrazovo majú obe časti stavby odlišný charakter - časť polikliniky má priznaný jasný rytmus otvorov na tmavej fasáde, vyjadruje funkciu OV, farebnosťou zároveň potláča možný neosobný charakter, snaží sa navodiť príjemnú atmosféru. Dôležitým momentom bol najmä výber lokality na rozhraní CMZ a IBV.</p>2007Nová Dubnica0nononerekonstrukcia-obnova-staviebnone5000102030405dom-sportuDom športu<p>Fasáda stavby zo 70 rokov po značnej devastácii obnovená, nové farebné riešenie.</p>2007Nová Dubnica0nononerekonstrukcia-obnova-staviebnone2000102mestska-trznicaMestská tržnica<p>Obnova oceľovej konštrukcie z 90. – rokov novým náterom podľa navrhnutého farebného riešenia.</p>2007Nová Dubnica0nononerekonstrukcia-obnova-staviebnone300010203rocky-centuryROCKY CENTURY<p>Areál bývalých skladov zeleniny - do skaly razené tunely, schátralé budovy, dnes opustené územie, bez funkčnej náplne...</p><p>Hlavnou ideou a spojivom návrhu Rocky centra je kameň, skala, hornina, proste báza, z ktorej sa skladá naša Zem. V útrobách vyhĺbených do svahu sme navrhli múzeum rôznych geologických prvkov, útvarov a činností a galériu aplikácie kameňa v umení. S aktívnym využívaním centra je spojená najmä nadzemná časť, nielen jednotlivé budovy, ale aj voľné exteriérové plochy. Ponúkajú priestor umeleckej obci zameranej na kamenosochárstvo, organizovanie workshopov, výuku mladých umelcov, prázdninové aktivity študentov a detí a pod. Na túto činnosť je pripravená aj ubytovacia kapacita.</p>2006SKALKA (pri Trenčíne)0nononerekonstrukcia-obnova-staviebnone5000102030405kulturna-beseda-rekonstrukciaKULTÚRNA BESEDA - Rekonštrukcia materskej školy<p>Stavba je z dielne architekta Jiřího Krohu, pochádza zo 60 - tych rokov 20. storočia. Cieľom návrhu bola revitalizácia objektu a implantovanie novej funkcie (zasadnutia mestkého parlamentu), s ktorou súviseli zmeny prevádzky a dispozície. Stavba je osadená v dnes zanedbanom parku, návrh okrem rekonštrukcie objektu rieši aj exteriérové väzby a vytvára nový mestský parčík. V roku 2008-2009 prebehla celková rekonštrukcia vrátane interiérov (viď. interiér) a exteriérov. Park bol nanovo rekonštruovaný, žiaľ pre nedostatok financií sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať fontánu v strede špirálovej kompozície námestíčka.</p>2006Nová Dubnica8yesnonononerekonstrukcia-obnova-staviebnone100001020304050607080910priemyselny-arealPriemyselný areál<p>Rekonštrukcia obvodového plášťa výrobnej haly a administratívnej budovy v areáli bývalých ZTS.</p>2005Dubnica nad Váhom0nononerekonstrukcia-obnova-staviebnone300010203rekonstrukcia-hotel-kristinaRekonštrukcia interiérov Hotela Kristína<p>Hotel Kristína prešiel v roku 2014 rekonštrukciou ubytovacej časti. Panelové konštrukcie boli výraznými limitmi rekonštrukcie, ktorá navyše prebiehala za plnej prevádzky hotela, napriek tomu sa podarilo výrazne zmeniť pôvodné bunky typické pre robotnícku ubytovňu na jedno a dvojlôžkové izby s vlastnými kúpeľňami , v kapacite cca 60 lôžok.</p>návrh 2013, realizácia 2014Dubnica nad Váhom2noyesnononenoneinterier70001020304050607rk-kostol-interierInteriér R-K kostola v Teranoch<p>Komplexný návrh interiéru novostavby rímsko-katolíckeho kostola zasväteného Božiemu milosrdenstvu, ktoré dominuje na oltárnej stene.</p><p>V apríli 2013 sa podarilo doviezť do finále stavbu rímsko-katolíckeho kostola v Teranoch. Celý proces od súťaže, ktorú organizovala arcidiecéza, a kde náš návrh uspel, až po viacmenej svojpomocnú realizáciu stavby a dotvorenie interiéru v rámci možností malej farnosti trval viac ako 10 rokov.</p>2012Terany2yesnonononenoneinterier900010203040506070809kulturna-beseda-interierKULTÚRNA BESEDA - Rekonštrukcia materskej školy - interiér<p>Stavba v štýle sorela, pôvodne Materská škola, roky chátrala. Projekt obnovy stavby priniesol novú funkciu - dnes sa využíva pre zasadnutia Mestského zastupiteľstva a činnosť kultúrnych a spoločenských organizácií v meste, na klubovú činnosť, výstavy a pod. Interiér ma reprezentatívny charakter, napriek nedostatku financií je vyriešený kompexne a zároveň umožňuje variantnosť využitia jednotlivých priestorov.</p>2008-2009Nová Dubnica9yesnonononenoneinterier100001020304050607080910dubnicke-muzeumInteriér Dubnického múzea - Kaštieľ<p>Historický objekt klasicistického kaštieľa je roky nevyužívaný. Umiestniť Dubnické múzeum do jeho časti je prvým krokom k oživeniu pamiatky a otvoreniu kaštieľa aj pre navštevníkov Dubnice. V interiéri sme navrhli niekoľko expozičných sál a reprezentačnú a výstavnú sieň s polyfunkčným využitím.</p>2006Dubnica nad Váhom5yesnonononenoneinterier900010203040506070809rk-kostol-novadubnicaNávrh interiéru v R-K kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici<p>V interiéri kostola sú riešené všetky povrchy – podlahy, podhľad, steny. Špeciálnu výplň okien, výtvarný charakter mobiliáru v presbytériu a atypické zábradlie chóre sú riešené v spolupráci s výtvarníkom. Centrálny priestor svätyne od exteriéru oddeľujú trojice zvislých okien s pieskovanými náboženskými motívmi. Charakteristickým prvkom v interiéri je použitie motívu siete v dreve a skle, ktorá vyľahčuje mobiliár a zábradlie, do jednoduchých priamočiarych nosných konštrukcií vnáša zdobivosť a zároveň vyjadruje remeselnú zručnosť, keďže kostol je zasvätený sv. Jozefovi robotníkovi. Koncepčným riešením nasvietenia interiéru a jeho správneho ozvučenia sa podporili myšlienkové a prevádzkové zámery.</p>2005Nová Dubnica4yesnonononenoneinterier5000102030405skoliace-strediskoUbytovacia časť školiaceho strediska<p>Renovácia a rekategorizácia izieb v ubytovacej časti. Variantné riešenie priestorového usporiadania mobiliáru v typizovanej izbe podľa kategórie ubytovania. Výber typových a atypických prvkov, farebné riešenie stien, podlahovín a nábytku, osvetľovacia technika.</p>2005Trenčianske Teplice0nononenoneinterier2000102recepcia-institutRecepcia vzdelávacieho inštitútu<p>Stavebná rekonštrukciou a návrh interiéru vstupných priestorov. Zmenou dispozičného riešenia, novou koncepciou otvorov v obvodových stenách, zmenou organizácie prevádzky, výberom materiálov a novým farebným riešením sa podstatne sprehľadnil priestor, odstránili sa kolízne trasy a celkovo sa presvetlil interiér. Naopak, priestor denného baru má vhodným materiálovým a farebným riešením vyššiu intimitu.</p>2004Trenčianske Teplice0nononenoneinterier5000102030405byt-stare-mestoRekonštrukcia bytu v Starom meste<p>Priestranný byt po kompletnej rekonštrukcii a modernizácii. Nové materiály, výplne otvorov a farebné riešenie doplnené o moderným nábytkom a osvetľovacou technikou.</p>2003Bratislava0nononenoneinterier10001vip-zasadackaRekonštrukcia VIP zasadačky FK<p>Reprezentačná zasadačka v existujúcej tribúne futbalového štadiónu po kompletnej rekonštrukcii všetkých povrchov a výplní otvorov. V centre miestnosti je masívny zasadací stôl pre 20 osôb. Kuchynka je od zasadačky oddelená atypickým barovým pultom. Na pozdĺžnej stene je zasklená vitrína na trofeje futbalového a cyklistického klubu.</p>1999Dubnica nad Váhom0nononenoneinterier2000102memorialVerejná architektonicko-výtvarná súťaž, Memoriál obetiam leteckej katastrofy<p><strong>Hlavná myšlienka: Nedoleteli… a chýbalo tak málo... </strong></p><p>Vypisovateľom súťaže bolo Ministerstvo obrany SR. Podmienkou súťaže bolo okrem dôstojného architektonicko-výtvarného riešenia pamätného miesta v centre dedinky Hejce rešpektovať jej miestny kolorit s dominanciou dreva a rezbárstva , ktorého realizačná hodnota nesmela presiahnuť limit 4,5 mil. Sk </p><p> </p><p>Z textu autorov:</p><p>Kompozícia Memoriálu je založená na dvoch základných ideových princípoch:</p><p><strong>1. princíp - ŽIVOT</strong> - vyjadruje súvislosti života a práce, pôsobenie v mierovej službe KFOR, životnú filozofiu, ideály, nádej...</p><p><strong>2. princíp - OSUD</strong> - vyjadruje pretrhnutú životnú niť, dôvody i fatálne dôsledky tragédie, nekonečnosť nádejí na návrat domov, na stretnutie sa s rodinou, blízkymi, nedokončenie životných plánov, túžob, cieľov…</p>2006Hejce – Maďarsko0nonoyesnonenonenone5000102030405senior-residenceMedzinárodná súťaž SENIOR RESIDENCE<p>Medzinárodná verejná anonymná tematická súťaž s cca 400 zúčastnenými autorskými kolektívami. Cieľ súťaže – vytvoriť rezidenčné bývanie pre seniorov súčasnosti i budúcnosti, riešiť ich meniace sa potreby s ohľadom na rastúcu strednú dĺžku života a vitalitu a transformovať tieto požiadavky do hmotovo-priestorového riešenia komplexu na parcele rozlohy 10 000 m2.</p>20040nonoyesnonenonenone900010203040506070809lavickaLavička<p><strong>VYHLIADKOVÁ LAVIČKA PRE STARÉ MESTO - </strong>Víťazný návrh mal zatraktívniť Rázusovo nábrežie v Bratislave a reagovať na problém znemožneného výhľadu na panorámu Dunaja – protipovodňový múr. Do súťaže prišlo 126 návrhov .</p>0nonoyesnonenonenone40001020304cezaarC.E.Z.A.A.R.<p>Účasť na súťaži Slovenskej komory architektov – cena za architektúru. Zúčastňujeme sa aj v tomto roku stavbou <strong>Vyhliadka na Považie</strong> prihlásenej v kategórii Exteriér.</p>0nonoyesnonenonenone2000102obnova-vojenskeho-cintorinaObnova vojenského cintorína z 1. sv. vojny v B. Bystrici – Majeri<p>Náš návrh obnovy reaguje na širšie vzťahy – rieši konflikt v území a snaží sa eliminovať chaos okolia a jeho negatívny vplyv na samotné pietne miesto. Cintorín koncipuje ako lúku, ale nie bezúčelne. Lúka prekrýva len miesta odpočinku vojakov. Kontrast lúky a rastra vykosených chodníkov je zámer, zrejmý je príncíp rovnosti, ale aj snaha vyvolať emóciu. Rampa, ktorá sprístupňuje cintorín z bezpečného miesta, evokuje zákop aj  provokuje. Miesto odpočinku padlých naopak upokojí, umožní triediť myšlienky a pochopiť nezmyselnosť vojny ako takej.</p>2016Banská Bystrica, Majer0nonoyesnonenonenone10001